ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ART. 1. DEFINITIES

SoPhysique, rechtspersoon met zetel te 2627 Schelle, Boerenkrijgstraat 7, RPR Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0783.639.145, met e-mailadres info@sophysique.be. De Klant is eenieder met wie SoPhysique in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn SoPhysique en de Klant samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij SoPhysique en de Klant partij zijn.

ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

2.2. Dat SoPhysique een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.

2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet  uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.

2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door SoPhysique worden aanvaard en/of zij door SoPhysique werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij SoPhysique deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.

ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING

ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN

De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van SoPhysique omtrent zijn noden en zijn situatie. De Klant bezorgt aan SoPhysique de documenten en informatie en desgevallend sleutels e.a. waarover hij beschikt, nuttig en nodig voor een optimale uitvoering van de werken. SoPhysique dient de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie niet te verifiëren. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseisen worden gegeven, kan SoPhysique niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. De Klant dient SoPhysique voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren werken. De Klant is verplicht om SoPhysique op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest. SoPhysique behoudt zich het recht voor om zijn opdracht te staken wanneer dergelijke stoffen tijdens de werken worden ontdekt. Vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en sleutels kan doorgerekend worden aan de Klant.

ART.3.2. OFFERTE

Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden SoPhysique niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden SoPhysique gedurende een termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant zonder voorbehoud worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan SoPhysique deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan SoPhysique. Bij aanbod van de Klant aan SoPhysique, komt de Overeenkomst tot stand: indien SoPhysique het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien SoPhysique het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien SoPhysique aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant zonder voorbehoud wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zo zijn bvb. de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd, niet inbegrepen in de offerteprijs. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.

ART. 4. PRIJS

ART. 4.1. ALGEMEEN

Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden.

De prijs wordt gespreid betaald, in twee fases. Er is steeds een voorschot verschuldigd van 30% van de offerteprijs. Het saldo wordt in beginsel gefactureerd nadat de prestaties zijn uitgevoerd door SoPhysique.  SoPhysique blijft gerechtigd blijft om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. SoPhysique is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. SoPhysique mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden. Klachten omtrent een factuur dienen te worden geformuleerd binnen de veertien dagen vanaf de verzending van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur is aanvaard.

ART. 4.2. NIET INBEGREPEN

Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). Zijn alvast niet inbegrepen: gebruik van uitzonderlijk transport, gebruik van kranen, plaatsen en gebruiken van stellingen, gebruik van bijzondere pompen zoals betonpomp, veiligheidscoördinatie en maatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinatie. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

ART. 4.3. OVERUREN

Indien SoPhysique prestaties dient te verrichten buiten de kantooruren, in weekends of in vakantieperiodes, ingevolge een tijdelijke dringendheid die te wijten is aan de Klant of aan de specifieke opdracht, is SoPhysique gerechtigd de prijs voor deze specifieke prestaties naar redelijkheid te verhogen.

ART. 4.4. PRIJSHERZIENING

SoPhysique houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst, zelfs bij absoluut forfaitaire prijs, haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) volgens de formule: P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité van het Bouwbedrijf van de categorie van SoPhysique, bij twijfel of discussie het Paritair Comité van het Bouwbedrijf categorie D, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I” de maandelijkse indexwaarde vertegenwoordigen der bouwmaterialen vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken op dezelfde respectievelijke tijdstippen.

ART. 4.5. INDEXATIE

De prijzen van SoPhysique kunnen door SoPhysique jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.

ART. 4.6. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING

4.6.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen, te berekenen aan de hand van de wettelijke rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 plus 2%, zonder dat dit minder kan zijn dan 9%, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 250 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

4.6.2. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door SoPhysique zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van SoPhysique bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.

4.6.3. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.

4.6.4. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.

ART. 4.7. HOOFDELIJKHEID

Indien een opdracht is besteld door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de uurlonen, kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie SoPhysique haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

ART. 5. LEVERING

ART. 5.1. TOEGANKELIJKHEID

Wanneer SoPhysique de werken niet uitvoert in eigen werkplaats, dient de Klant de werf kosteloos te voorzien van stromend water, elektriciteit en sanitair. De Klant moet SoPhysique en haar aangestelden en onderaannemers werkomstandigheden aanbieden conform de geldende wetgeving en de regelgeving inzake welzijn op het werk. De Klant moet ervoor zorgen dat de plaats waar werken dienen te worden uitgevoerd of afgeleverd op vrije en veilige wijze bereikbaar is. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden kunnen worden aangerekend. SoPhysique is niet gehouden eventuele verpakkingen terug te nemen.

ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN

5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.

5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, SoPhysique over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.

5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) of door derden (incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.

5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door SoPhysique in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door SoPhysique.

ART. 5.3. VERTRAGING

5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien SoPhysique in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van SoPhysique kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.

5.3.2. Indien SoPhysique ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal SoPhysique aan de Consument een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens SoPhysique gelijkwaardig.

De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt tot de bedragen die door SoPhysique aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot afname van de goederen of prestaties.

ART. 6. MATERIAAL

Materiaal (goederen, bestanden, …) van SoPhysique dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van SoPhysique en mag enkel door SoPhysique worden gebruikt. De Klant zorgt ervoor dat de werf tijdens de werken en tot aan de oplevering niet toegankelijk is voor derden. SoPhysique en haar onderaannemers mogen goederen (laten) leveren op de werf, de Klant zorgt ervoor dat deze op ordelijke en veilige wijze kunnen worden gestockeerd. Materiaal dat door de Klant aan SoPhysique ter beschikking wordt gesteld: SoPhysique is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien SoPhysique toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.

ART. 7. INTUITU PERSONAE

ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST

SoPhysique levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met SoPhysique of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan SoPhysique tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het SoPhysique wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen worden.

ART. 7.2. ONDERAANNEMING EN SAPITEURS

Het is SoPhysique steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.

ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID

ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN

SoPhysique verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht  zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

ART. 8.2. VOORZORGEN DOOR DE KLANT

SoPhysique voorziet de Klant bij oplevering (of bij de voorlopige oplevering, ingeval van dubbele oplevering) steeds van de uitgebreide informatie inzake gebruik, onderhoud en bewaring van de opgeleverde werken. De Klant dient de opgeleverde werken te gebruiken, onderhouden en bewaren conform de gegeven uitleg. Indien de Klant meent geen ruime en voldoende uitleg te hebben genoten bij die oplevering, dient hij SoPhysique daarvan binnen de acht dagen na die oplevering te verwittigen. De Klant verklaart ook zelf opzoekingen te doen en zullen doen inzake het gebruiken, onderhouden en bewaren van de opgeleverde werken, niet in het minst van zodra er de minste indicatie ontstaat dat zulks nuttig of nodig is.

ART. 8.3. EXONERATIE

SoPhysique is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SoPhysique, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van SoPhysique bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van SoPhysique. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. SoPhysique kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a. Zulks zonder afbreuk te doen aan de tienjarige aansprakelijkheid ex art. 1792 B.W.

ART. 8.4. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP

Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door SoPhysique geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van SoPhysique. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van SoPhysique, die de uitvoering van de prestaties van SoPhysique ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat SoPhysique zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). SoPhysique zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. SoPhysique is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft SoPhysique het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie maanden, opeenvolgend, is SoPhysique gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie maanden, opeenvolgend, is SoPhysique gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij SoPhysique, niet kennelijk onevenwichtig.

ART. 8.5. VRIJWARING

8.5.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen SoPhysique en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant SoPhysique en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.

8.5.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van SoPhysique ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart SoPhysique voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.

ART. 8.6. FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID

Schade en vergoedingen ingevolge een foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds ten laste van de Klant. Waaronder doch niet uitsluitend de foutloze aansprakelijkheid ingevolge bovenmatige burenhinder.

ART. 8.7. VERGUNNINGEN EN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige stedenbouwkundige en andere administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Indien zich op de plaats van de uitvoering van werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt (zoals leidingen), zal de Klant hiervan de meest recente (KLIP e.a.) plannen bezorgen aan SoPhysique, alvorens de werken een aanvang nemen. De Klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering aan alle voorwaarden en eisen is voldaan, zodat SoPhysique de Overeenkomst conform de wet en conform de regels van de kunst kan uitvoeren. De Klant heeft een eigen onderzoeksplicht, desgevallend de plicht iemand aan te stellen die het onderzoek voor hem voert, en garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van zijn inlichtingen hieromtrent aan SoPhysique. Eventuele schade en boetes zijn nooit ten laste van SoPhysique. Indien dwingende wetgeving bepaalt dat SoPhysique in dit kader toch een aansprakelijkheid draagt, kan dit hoogstens een gedeelde aansprakelijkheid zijn.

ART. 9. OPLEVERING EN LICHTE VERBORGEN GEBREKEN

ART. 9.1. OPLEVERING

9.1.1. Zodra de werken beëindigd zijn dient de Klant over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen.

9.1.2. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.

9.1.3. De oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

9.1.4. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.

ART. 9.2. DUBBELE OPLEVERING

9.2.1. Indien er om wettelijke of contractuele redenen een dubbele oplevering moet plaatsvinden, dient ‘oplevering’ in het vorige subartikel 9.1. te worden gelezen als ‘voorlopige oplevering’.

9.2.2. De definitieve oplevering gebeurt één jaar na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

ART. 9.3. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN

9.3.1. Gedurende een periode van één jaar na de oplevering (of voorlopige oplevering, ingeval van dubbele oplevering) is SoPhysique aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

9.3.2. Elke rechtsvordering op die grond is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of moest hebben van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het (dreigende) geschil.

ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van SoPhysique, ondanks de naleving door SoPhysique van haar opeisbare verplichtingen, kan SoPhysique de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten)  zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval SoPhysique hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder SoPhysique: SoPhysique en haar verbonden ondernemingen. SoPhysique is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.

ART. 11. RETENTIERECHT

SoPhysique behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan SoPhysique verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij SoPhysique bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door SoPhysique.

ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Verkochte materialen en goederen blijven eigendom van SoPhysique tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is SoPhysique toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan SoPhysique om hiertoe zijn erf of werf te betreden.

ART. 13. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

ART. 13.1. ALGEMEEN

Er ontstaat geen samenwerking van bepaalde of onbepaalde duur door het opeenvolgend bestellen en uitvoeren van meerdere gelijkaardige en/of samenhangende prestaties.

Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn.

Indien toch in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af te spreken die niet leidt tot een 'abnormaal lange gebondenheid' of een kennelijk onevenwicht in verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd.

SoPhysique is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.

ART. 13.2. ONTBINDING

13.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van 25% van de prijs van de niet geleverde prestaties. Deze vergoeding is forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door SoPhysique van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van SoPhysique, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat SoPhysique kan lijden.

13.2.2. Zo de verbreking gebeurt door SoPhysique zal de Klant recht hebben op een vergoeding, forfaitair begroot als volgt: Is SoPhysique voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij verbreking door de Klant. Is SoPhysique voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.

13.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.

ART. 13.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING

SoPhysique kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: WCO, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.

ART. 14. SCHULDVERGELIJKING / NETTING

SoPhysique heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant  tegenover SoPhysique, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover SoPhysique te compenseren met eventuele vorderingen van SoPhysique, tenzij de Klant een Consument is.

ART. 15. NIET-AFWERVING

Tijdens de samenwerking en tot en met twaalf maanden nadat de laatste Overeenkomst tussen Partijen is afgelopen, is het de Klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van SoPhysique af te werven.

ART. 16. VERJARING EN VERVAL

Alle aanspraken van de Klant jegens SoPhysique moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke rechtsbronnen.

ART. 17. PRIVACY EN GDPR

De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan SoPhysique om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst SoPhysique naar haar privacy policy.

ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de aanneming blijven behouden door SoPhysique. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van SoPhysique. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft SoPhysique het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product van de aanneming. De Klant verleent toestemming aan SoPhysique om foto’s te nemen van haar werken en resultaten en om deze te gebruiken voor o.m. publiciteitsdoeleinden.

ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID

Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).

ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar SoPhysique haar zetel heeft, tenzij SoPhysique er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.